Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej tobiasztroka.pl (dalej jako Strona) należącej do Tobiasz Troka (dalej jako Operator) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze strony.
 2. Operatorem Usługi jest Tobiasz Troka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Apollin Studio Tobiasz Troka , ul. Sebastiana Klonowicza 71, 80-408, Gdańsk, NIP: 5862367681, REGON: 388568814, e-mail: apollin.studio@gmail.com, numer telefonu: +48 608756359.
 3. Strona ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji związanych – także pośrednio – z edukacją na temat marketingu i tworzenia wideo w ramach płatnych Usług świadczonych przez Operatora.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Strony z chwilą utworzenia konta, zakupu produktu na Stronie Internetowej, wypełnieniu Formularza Kontaktowego lub zapisu do usługi Newslettera.
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2
Definicje regulaminowe

 1. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca co pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora.
 2. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, w tym przekazywanie informacji przez publikacje na Stronie, możliwość zakupu dostępu do Kursu oraz innych usług, a także w formie mailowej, po zapisaniu się do Newsletter’a.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu usług Operatora drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: kursy.tobiasztroka.pl.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Operatorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Operatorem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Operatorem w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.
 12. Kurs – zestaw zajęć udostępniany przez Stronę, składający się z lekcji w formie wideo z ewentualnymi materiałami dodatkowymi np. listami kontrolnymi.

§ 3
Korzystanie z możliwości Strony

 1. Do korzystania ze Strony i Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  a. dostęp do Internetu,
  b. standardowy system operacyjny,
  c. standardowa przeglądarka internetowa,
  d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Na Stronie Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilku Usług oferowanych przez Operatora, takich jak:
  a. Przejście do zakupu oferowanych usług, produktów lub kursu edukacyjnego przez Formularz Zamówienia, zgodnego z celem strony,
  b. Utworzenie i korzystanie z możliwości usługi Konto,
  c. Zapis do Newsletter’a,
  d. Udostępnienie Regulaminu, Formularza Zamówienia oraz Polityki Prywatności,
  e. Wypełnienie formularza kontaktowego, który ułatwi kontakt z Operatorem.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też korzystając z opcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanej Usługi. Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Wskazaną kwotę (cenę usługi) należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności.
 5. Korzystanie z Newsletter’a wymaga udostępnienia swojego imienia oraz adresu mailowego. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Operatora jako Administratora w celach kontaktowych w zakresie związanym z ewentualnym wysłaniem oferty. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Operatora. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
 6. Korzystanie z formularza kontaktowego jest usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość łatwego kontaktu z Operatorem poprzez przesłanie formularza zawierającego imię i adres e-mail Użytkownika oraz treść, która ma zostać przesłana do Operatora. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Operatora. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
 7. Użytkownik obowiązany jest do:
  a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;
  b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  c. przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Reklamacje związanie z działaniem Strony Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: apollin.studio@gmail.com.
 9. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Użytkownika:
  a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:
  b. żądania Użytkownika
  c. danych kontaktowych składającego reklamację.;
  d. numeru zamówienia.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4
Prawa i obowiązki Operatora usługi

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie strony https://publigo.pl/, na której udostępniany jest Kurs. Za działalność wskazanej strony odpowiada: NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773382467, KRS: 0000934660, a regulamin strony można znaleźć pod adresem: https://publigo.pl/files/regulamin-publigo-v20230110.pdf
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Strony, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony.
 5. Operator zapewnia całodobowy dostęp do Strony oraz Kursu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych.

§ 5
Konto Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia Konta na stronie internetowej kursy.tobiasztroka.pl w celu zakupu odpłatnej Usługi oferowanej przez Operatora.
 2. Strona wykorzystuje dane pozyskane z wypełnionego formularza rejestracji, czyli:
  a. imienia i nazwiska / nazwy firmy
  b. adresu poczty elektronicznej
  c. hasła, składającego się z 8 znaków, w tym wielkiej litery i cyfry
 3. W ramach działania Konta Użytkownik może:
  a. złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia
  b. zmienić swoje dane kontaktowe
  c. usunąć Konto
  d. zapoznać się z historią zamówień
 4. Klient nie może uzyskać dostępu do zawartości Kursu lub anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Podczas korzystania z Kursu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie. Operator posiada prawo usunięcia treści bezprawnych.
 6. Operator zastrzega sobie usunięcie Konta po dwóch latach od ostatniej aktywności Klienta lub w momencie, gdy Klient naruszy Regulamin.

§ 6
Prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do materiałów zamieszczanych na Stronie.
 2. Operator zobowiązuje się, że wszelkie materiały udostępnione w ramach Kursu będą zgodne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zakupując Kurs nie otrzymuje do niego praw, w tym w szczególności do:
  a. rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  b. zwielokrotniania, włączając w to prawo do to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi utworami lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
  c. rozporządzania materiałami udostępnionymi w ramach Kursu i ich opracowaniami, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich.
 4. Naruszenie postanowień §6 ust. 3 niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Operatora.

§ 7
Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia na Stronie.
 2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana w złotych polskich jest ceną brutto i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącego przedmiotem Zamówienia, Klienta jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień w ramach sprzedaży regularnej:
  a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  b. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Operatorem.
 4. Dostęp do Kursu powinien zostać umożliwiony po zapłacie stosownej ceny, nie później niż 12 godzin po dokonaniu płatności. Kurs dostępny w przedsprzedaży uznawany jest za odrębny produkt, a Klient ma świadomości, iż niniejszy zapis nie dotyczy produktów przedsprzedażowych.
 5. Klient po zakończeniu Kursu ma dostęp do lekcji i materiałów.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy, zawierającej warunki korzystania z Kursu następuje poprzez:
  a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej;
  b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 7. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Strony Internetowej Operatora.

§ 8
Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność za odpłatną Usługę dokonywana jest przez Stronę kursy.tobiasztroka.pl za pomocą wybranej płatności elektronicznej.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań (zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 3. Płatność dokonywana jest automatycznie w momencie wykonania przelewu, po akceptacji przez Użytkownika. Potwierdzenie dokonanej płatności powinno zostać dodatkowo przesłane na adres e-mail, podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta.

§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupienia dostępu do Kursu w sprzedaży regularnej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeśli Kurs nie zosta wykonany w stosunku 1/3 całości Kursu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w przypadku, gdy usługa świadczona elektronicznie została dostarczona w całości a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Zapis ten dotyczy m. in. zakupienia produktu ebook lub dostępu do Kursu w przedsprzedaży, o czym Konsument jest informowany w opisie produktu.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupienia dostępu do Kursu w formie przedsprzedaży, jeśli otrzyma on informację o opóźnieniu lub anulowaniu publikacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiej wiadomości w formie mailowej.
 6. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 7. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://tobiasztroka.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem,
  c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywani reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia spor dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Operator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej Stronie. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Strona zostanie zamknięta.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Operatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2023r.
Polityka Prywatności     Regulamin
Copyright © 2023 Tobiasz Troka